ŽS Real

Lokalizace a záměr

obec Pasohlávky se nachází cca 38 km jižně od Brna, areál je připravován v plochách nad severním okrajem horní nádrže Nové Mlýny , v blízkosti dvou světově proslulých území pod záštitou UNESCO – biosférická rezervace Pálava a Lednicko-Valtický areál.

Projekt využívá jedinečný potenciál cestovního ruchu na Jižní Moravě ve vazbě na existenci geotermální vody, přírodní atraktivitu, dopravní dostupnost Pasohlávek

  • Jedinečná kombinace atraktivit : CHKO – UNESCO – vodní plocha – lázeňství -vinařství
  • Předpoklad pro rozvoj služeb ve vazbě na lázeňství a letní rekreaci u vody – vodní nádrže Nové MlýnyPoznávání přírodních krás v CHKO Pálava, biosferické rezervace Dolní Morava , přírodní a kulturní dědictví UNESCO v LVA , zámků, vinařství, místních tradic, cykloturistiky atd.

Projekt má za cíl posílit dopad na mezinárodní cestovní ruch vybudováním atraktivního a mezinárodně konkurenceschopného aqauparku

  • území dopadu projektu s očekávanou nejvyšší mírou návštěvnosti zahrnuje z území ČR : jižní, východní a střední Moravu; kraj Vysočina; částečně pak východní, střední a jižní Čechy; na Slovensku kraje Bratislavský,Trnavský a Trenčínský; z Rakouska pak země Dolní Rakousko včetně Vídně
  • území dopadu z hlediska relevantní konkurence – v okruhu cca 350 km od Pasohlávek
  • území dopadu z hlediska vlivu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb – nadregionální, strategický se silným synergickým dopadem

Projekt využívá SYNERGICKÉ EFEKTY:

  • místní – v rámci společně budované lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky, využít synergie s nabídkou služeb HoteluTermal Mušov, Archeoparku a dalších podnikatelů v Pasohlávkách ( lokálně integrovaný projekt) a na Pálavě ( strategický dopad)
  • regionální – v rámci turistického regionu Jižní Morava, zejména turistických oblasti Pálava a Lednicko-Valtický areál

 

Realizace

Podívejte se na postup realizace zde.

 

Přínosy z realizace

Vznikne 81 nových pracovních míst a tím nezanedbatelným způsobem přispěje ke snížení místní nezaměstnanosti

Projekt má díky své lokalizaci v přírodně, kulturně atraktivní krajině, existence vodní plochy a kvalitní dopravní infrastuktury všechny předpoklady stát se novým pólem rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě

Projekt nepřímo zvýší účinnost (návštěvnost) výstupů projektů v lokalitě a jejím okolí realizovaných v předchozích letech, zejména zaměřených na cestovní ruch, enviromentální informovanost, osvětu a výchovu atd.

Projekt s regionální investiční podporou umožňuje žadateli nastavit cenovou politiku dostupnou pro širokou veřejnost

 

Zajímavosti

Celé území na kterém je projekt připravován podléhá povinnému záchrannému archeologickému průzkumu. V zájmových plochách je průzkum zrealizován v předstihu v souladu se zák č.20/1987 Sb. Z výsledků závěrečné zprávy vyplývá, že na plochách jsou zachyceny další doklady vypovídající o pobytu římských legií z doby Velké říše římské. Jsou zde prokazatelně umístěny objekty dokladující pobyt legie cisaře Marca Aurelia. Kromě běžných staveb opevnění, valů, zde byla zachycena mimo jiné stavba nejstaršího objektu „lázeňství “ na území nynější ČR.

Námi připravovaný projekt pro relaxační rehabilitační bazény a procedury bude využívat až 4.61 l/s geotermální vody z blízkého ojedinělého zdroje – již existující geotermální vrt Mušov – 3G, který má Osvědčení přírodního léčivého zdroje vydaného MZ ČR ČIL z roku 1998.

Zdroj geotermální vody s vysokým obsahem sirovodíku a minerálních látek je zcela ojedinělý v ČR a je vhodný k využití k léčbě indikací u onemocnění pohybového aparátu, nemocí ústrojí močových, nemocí kožních a ženských „(Citace stanoviska expertní komise VZP ČR odboru ekonomiky lázeňské a ozdravenské péče ze dne 6.4.1996)

Hloubka vrtu 1 450 m, teplota vody až 46°C, kapacita až 17 l/s. Zdroj je ve vlastnictví firmy STAVCOM-HP a.s. , která je 100 % akcionářem firmy ŽS REAL, a.s.

 

Projekt a finance

Projekt je schválen k spolufinancování z ERDF prostřednictvím ROP Jv.

 

Výběrové řízení IV. – INTERIÉR

Příjemce podpory ( zadavatel ) postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce verze 1.13 Regionálního operačního programu Jihovýchod, Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2009 Sb, o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

V souladu s pravidly pro příjemce dotace zveřejňujeme

Výzvu k podání nabídky INTERIÉR pro stavbu „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“

Zveřejnění zadávacího řízení naleznete také na www.jihovychod.cz v sekci Veřejné zakázky po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

dne 21.3.2013 podepsána Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem

 

Výběrové řízení III. – ATRAKCE

Příjemce podpory ( zadavatel ) postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce verze 1.13 Regionálního operačního programu Jihovýchod, Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2009 Sb, o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

V souladu s pravidly pro příjemce dotace zveřejňujeme

Výzvu k podání nabídky ATRAKCE pro stavbu „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“

Zveřejnění zadávacího řízení naleznete také na www.jihovychod.cz v sekci Veřejné zakázky po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

dne 14.6.2012 podepsána Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem.

 

Výběrové řízení II. – TDI a koordinátor BOZP – UZAVŘENO

Příjemce podpory ( zadavatel ) postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce verze 1.13 Regionálního operačního programu Jihovýchod, Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2009 Sb, o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

V souladu s pravidly pro příjemce dotace zveřejňujeme

Výzvu k podání nabídky na TDI a koordinátora BOZP pro stavbu „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“

Zveřejnění zadávacího řízení naleznete také na www.jihovychod.cz v sekci Veřejné zakázky po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

dne 11.1.2012 podepsána mandátní smlouva s vybraným dodavatelem.

 

Výběrové řízení I. – stavba – SO, PS, IO – UZAVŘENO

Příjemce podpory ( zadavatel ) postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce verze 1.13 Regionálního operačního programu Jihovýchod, Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2009 Sb, o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

V souladu s pravidly pro příjemce dotace zveřejňujeme

Výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavebních prací zakázky názvu „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“, VŘ I – stavba – SO,PS,IO

Zveřejnění zadávacího řízení naleznete také na www.jihovychod.cz v sekci Veřejné zakázky po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Dne 19.1.2012 podepsána Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem.

 

Výběrová řízení na pracovní pozice:

stránky pro uchazeče o zaměstnání: http://www.aqualand-moravia.cz/